Presentació

ÀNIMA DE DANSA, DE MÚSICA, DE CANÇÓ, DE LA TRADICIÓ, DELS COSTUMS...

ALMA DE DANZA

SOUL OF DANCE

El meu nom és:  Frederic Gaude Viñas.

La meva afició, de sempre, han estat les manifestacions humanes vers la cultura tradicional i popular dansada, entenent aquesta des de la informació més reculada a la informació més actual i contemporània. Sent practicant i cercador a la vegada, ja des de ben jove. Afecció hereva dels meus avis, dels meus pares i dels oncles.

Ara és el moment de donar a conèixer aquesta inquietud emmarcada dins el patrimoni etnològic.

1 de gener de 2017.

 

ÀNIMA DE DANSA

ALMA DE DANZA

SOUL OF DANCE

El treball que un folklorista ha de realitzar per aconseguir la informació necessària per a poder treure conclusions vers una determinada manifestació folklòrica, sempre ha estat d’una gran envergadura, no podent, en moltes ocasions, precisar el temps empleat en inventariar aquests documents.

 

Els treballs de camp a la recerca de persones de les quals  s’ha pogut esbrinar que disposen d’informació, com és el cas d’antics balladors o antics músics; la consulta de publicacions referents als temes d’estudi; la visita a biblioteques i arxius comarcals, parroquial i nacionals; la consulta d’arxius privats i públics; el contacte amb grups de conservació de cultura i tradició popular, ajuntaments, etc… fa que aquesta tasca de recerca del patrimoni etnològic, sigui feixuga i en molts casos complicada.

També cal tenir en compte el grau d’interès, d’implicació i disponibilitat que tinguin les persones de les quals s’espera la informació.... i el posterior anàlisis de la informació obtinguda per a poder verificar l’autenticitat i també destriar el gra de la palla....

Cal estar alerta però dels canvis soferts en el temps. Qualsevol tradició està exposada a ser modificada parcialment o en tota la seva totalitat, per raons lògiques o per influències de la moda i tendències; pel que cal ser caut a l’hora de realitzar una recerca.

Tota aquesta sèrie de passos a superar, són els que fan del treball de recerca, una tasca apassionant pel col·lector o cercador.

 

Aquests treballs de camp no es circumscriuen únicament a Catalunya, tot i que serà la part més àmplia per la proximitat física del seu cercador, també s’extendrà a la resta de l’estat espanyol i a altres països de tot el món.

 

Pel que fa a Catalunya, tenim obres cabdals editades, totes elles amb un treball considerable pel que fa a la recerca musical i històrica des de la tradició oral, però amb clares mancances pel que fa a la descripció i transcripció de les coreografies i passos utilitzats en els balls i danses tradicionals i populars. També trobem aquestes deficiències pel que fa a la resta de l’estat espanyol en les que es deixa l’apartat del moviment en la dansa en un pla secundari. En molts casos això es deu a que els cercadors dedicats a l’investigació d’aquests costums tradicionals eren, en molts casos, un escriptor i un músic. Els músics sabien perfectament interpretar i anotar les cançons i musiques que escoltaven en les seves recerques, independentment que els que les interpretaven, desafinessin o cantessin estrofes amb alteració de mètrica o compassos. Els escriptors es dedicaven a anotar la vessant històrica. En altres casos es deu a que els cercadors es nudrien de recerques anteriors i de característiques similars, no tenint aquests coneixements suficients, sobretot pel que fa a la pràctica, de la dansa i el ball tradicional en general. I en darrer cas, perquè haver de transmetre un ball o dansa a una altra persona que no en te cap mena de coneixement, i que ho entengui, és una tasca prou feixuga, i aquesta s’obiava o es deixava a la interpretació del lector.

 

Una altra cosa ha estat la dansa clàssica i l’escola bolera per exemple, que ja disposaven d’estructures ben determinades, sobretot pel que fa als passos bàsics i tècnica, transmesos pels prestigiosos mestres de dansa del moment. Tot i que el seu embrió va beure de la font de la dansa i el ball tradicional, anterior a aquests nous moviments de dansa reglada .

 

Conscient d’aquesta dificultat, he volgut presentar –vos aquest projecte que vol donar a conèixer totes aquelles manifestacions de cultura tradicional tal i com m’hagués agradat a mi de trovar-me-les documentades en el moment d’iniciar una recerca: Situació i historia cronològica, elements, indumentària, música, coreografia i passos, imatges, filmacions, etc… i el més important: la possibilitat de poder actualitzar i contrastar en qualsevol moment les dades exposades en el treball, mitjançant el contacte directe amb l’administrador d’aquesta web.

 

El que pretenc no és fer un llibre, el qual comenci i acabi en una determinada data. La meva intenció és que la informació continguda pugui ser contínuament actualitzada i a més, serveixi d’eina de treball amb accessibilitat immediata.

 

El treball que aquí vull exposar, és un treball absolutament fidel, extret d’informació escrita i treballs de camp realitzats per mi o en companyia d’altres persones; ordenant tota aquesta informació segons es basa i orienta el manual  Metodologia de Recerca Etnològica.

 

Perquè ningú oblidi els orígens, els canvis i modes i l’evolució de la saviesa del poble i el perquè el com i el quan d’aquelles manifestacions tradicionals i populars que els nostres avantpassats han, per sort nostra, retingut en imatges dins el seu record: les festes majors, les cercaviles, les processons, els envelats, les orquestres, els músics i la seva música, el ball i la dansa, els instruments, la indumentària, les persones i els personatges, les comparses, els seguicis, l’imaginari festiu, els guions coreogràfics per a poder aprendre el ball o dansa, la descripció dels passos i punteigs, la seva història de forma cronològica, amb el perquè i el com, etc i tantes altres circumstàncies i elements que han fet amb el pas del temps més rica una societat marcant-la amb característiques pròpies i d’identitat respecte d’altres.

 

Des d’aquesta finestra folklòrica oberta al món, voldria convidar a totes les persones que interessades en aquesta petita part de la historia dels pobles que són els costums tradicionals i populars de la societat al pas dels anys, i que hom coneix com a folklore, trobin en aquesta, un punt de referència actualitzat i actualitzable que benefici i ajudi a diverses branques y especialitzacions universitàries: antropologia, sociologia, folklore, música, indumentària, costumbrisme, etc…i altres com grups folklòrics, escoles de dansa i música i centres professionals de dansa i música, escoles de disseny, tallers d’indumentària, etc.. a més de servir de document històric i gràfic per la societat de cadascun dels entorns tractats en particular.

 

En ocasions podreu trobar un treball prou extens i complet. En altres ocasions  hi trobareu una informació bàsica la qual podrà ser ampliada per les persones coetànies al tema tractat o estudiosos, ja sigui en forma d’explicacions, informació i dates històriques, fotografies, vídeo, música, indumentària, etc. Aquestes dades rebudes passaran un filtre lògic i en breu apareixeran aquestes modificacions o implementacions en la pàgina, actualitzant-la d’aquesta forma.

Així mateix també apareixerà el nom de la persona col·laboradora, si és del seu consentiment,  a l’apartat corresponent. Consulteu normes per a la donació d’informació

 

Els criteris d’inserció d’informació i la forma, dependran únicament de l’administrador de la web.

 

La informació de cadascun dels temes es donarà, en principi, en català, castellà i anglès perquè el meu interès es que arribi a la majoria de públic del planeta, amb una acurada traducció professional.

 

També hi podreu trobar informació complementaria relacionada amb els temes de cultura tradicional i popular com espectacles de titelles, guies didàctiques, calendari festiu de Catalunya, artesans i fabricants d’elements de la indumentària tradicional, joiers, sabaters, esclopers, espardenyers, fabricants de barretines, fabricants de faixes, constructors d’instruments tradicionals, utillatge tradicional, constructors de l’imaginari popular i tradicional, etc...  tots ells especialment  cercats, per a facilitar la labor a particulars o grups que ho necessitin.

I un directori de grups folklòrics  de música i dansa, amb informació i contacte.

 

 

Normes per a la donació d’informació:

La donació d’informació serà totalment lliure, voluntària i desinteressada.

 

S’acceptaran tota mena de documents que aportin nova informació a qualsevol dels temes exposats en la web, per part d’entitats i particulars.

Documentació: gravats en qualsevol suport, fotografies, llibres, revistes, diaris, programes, cartells, manuscrits, vídeos, partitures, gravacions en VHS, Beta, 8mm, Super 8, K7, etc...

 

En la pàgina web hi ha un apartat “col·laboradors” en el qual, si és del seu vist i plau, hi figuraran totes les persones i entitats que hagin aportat nova informació a qualsevol dels temes exposats en la mateixa. Assenyalant en quin apartat han col·laborat i les dades de contacte (opcional)

 

L’interessat haurà d’omplir la butlleta de col·laborador i enviar-la juntament amb la documentació desitjada.

Si desitgen fer una consulta prèvia o contactar amb l'administrador per qualsevol altre assumpte, podran fer-ho al correu  [email protected].

 

Tota la informació enviada passarà una revisió lògica d’autenticitat i en breu apareixerà implementada en l’apartat corresponent. En el cas de possibles dubtes es contactarà personalment amb el donant. També en el cas que la informació donada, ja estigui explicita en la pàgina, aquesta es desestimarà.

 

La informació aportada podrà ser tramesa a  aquesta web pels següents mitjans:

Correu electrònic:   [email protected]  que ja el trobareu enllaçat en la mateixa butlleta de col·laborador.

Personalment trucant al telèfon 627244405

En el cas de ser documents originals, es passarà personalment pel domicili del donant, amb cita prèvia.

 

Les dades personals de cada col·laborador no figuraran en la web, llevat que aquests donin, explicitament per escrit, el seu consentiment.

 

Tota la informació que figuri en la pàgina web podrà ser utilitzada, pel seu administrador, en qualsevol altre suport.

 

Utilització de la informació d’una forma ètica “quit procuo”:

Qualsevol arxiu o informació extrets d’aquesta web i utilitzats en qualsevol altre suport o informació oral;  s’haurà d’especificar, en qualsevol cas, la seva procedència. De igual manera que la web ho fa amb les fonts consultades i les bibliografies corresponents a cadascun dels treballs.

 

 

 

 

 

 

Guardar